Βαρδούσια - Σκόρδα Πιτιμάλικου - ΒΔ. Ορθοπλαγιά

Απελπισία

Mixed, Traditional

Ο "Απελπισία" (II D M2, 100μ) ανοίχτηκε το Φεβρουάριο του 1996 από τους Δ. Μπουραζάνη - Γ. Σούλτο - Α. Καλοθανάση - Ν. Σαμψούντιο - Γ. Γρηγοριάδη - Δ. Γεροντάκη.

Πηγή: Ανεβαίνοντας τ. 4
Φωτογραφίες:
Μετάφραση:
Επιμέλεια: Routes.gr
Περιοχή: Βαρδούσια
Δημοσίευση: 2006-08-06
Τροποποίηση: 2017-11-28