Helmos - Neraidorahi - E. Face

Rock, Mixed, Traditional

[1] "Kopsi tis Neraidorahis", [2] "Makrinari", [3] "Arvanitidi - Galinou - Kasimati", [4] "Kerasforos", [5] "Kopsi tis Stygos"

The route "Voutyropoulou - Daskalaki"

The route "Aherontas" is visible in the background of the valley

The route "Tartaros"

Finding the route "Tartaros"

Source: Korfes i. 141, G. Voutyropoulos, G. Torelli
Photographs: Korfes, G. Voutyropoulos, G. Torelli
Translation: E. Katsikerou
Editing: Routes.gr
Area: Helmos
Location: Neraidorahi
Published: 2003-05-01
Modified: 2013-04-15