Τέλος στους αιώνιους προέδρους (αθλητικός νόμος)

Πληροφορίες, εντυπώσεις και παρατηρήσεις σχετικά με τις αθλητικές διαδρομές
Post Reply
geka
Posts: 228
Joined: 15 Mar 2010 13:45

Τέλος στους αιώνιους προέδρους (αθλητικός νόμος)

Post by geka »

Ψιφηστηκε επί της αρχής ο νέος νόμος της ΓΓΑ για τις πάσης φύσεως αθλητικές ομοσπονδίες (πχ ΕΟΟΑ). Ένα μεγάλο βήμα στην κάθαρση των αιωνίων παραγόντων του αθλητισμού έγινε πλέον πραγματικότητα.

"Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, όποιος έχει συμπληρώσει τρεις (3) συνολικά πλήρεις ή μερικές θητείες στο αξίωμα αυτό.
Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί Αντιπρόεδρος, Γραμματέας ή Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου αθλητικής ομοσπονδίας, όποιος έχει εκλεγεί σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα αυτά δύο (2) συνεχόμενες φορές, πλήρους ή μερικής θητείας. Πρόσωπο που έχει υπηρετήσει επί δύο (2) συνεχόμενες θητείες σε οποιοδήποτε από τα αξιώματα του προηγούμενου εδαφίου, δύναται να επανεκλεγεί σε τέτοια θέση εφόσον μεσολαβήσει χρονική περίοδος δύο (2) ετών”.
β. Συµφώνως προς την προτεινόµενη διάταξη της παρ. 2 του παρόντος,
«2. Στο άρθρο 22 του ν. 2725/1999 προστίθεται νέα παράγραφος που φέρει
αύξοντα αριθµό 8 ως εξής: «8. Για την εφαρµογή της προηγούµενης παρα-
γράφου του παρόντος άρθρου λαµβάνονται υπόψη και οι θητείες που έχουν
ολοκληρωθεί πριν, καθώς και αυτές που είναι ενεργές κατά τη δηµοσίευση
του παρόντος».

Επισημαίνεται ότι με τις συγκεκριμένες διατάξεις, πολλά από τα νυν μέλη Δ.Σ. δεν μπορούν να εκλεγούν ξανά.
Post Reply