Νομοσχέδιο υπαίθριος τουρισμός.

Θέματα που δεν σχετίζονται άμεσα με την αναρρίχηση και το ορεινό περιβάλλον, αλλά μας ενδιαφέρουν
Post Reply
geka
Posts: 237
Joined: 15 Mar 2010 13:45

Νομοσχέδιο υπαίθριος τουρισμός.

Post by geka »

Σε δημόσια διαβούλευση βγήκε το νομοσχέδιο για τον υπαίθριο τουρισμό και για όλες τις μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Το παρόν νομοσχέδιο αφορά όλους όσους ασχολούνται με διάφορες δραστηριότητες.
Μεταξύ πολλών αναφέρει τα εξής,

1.Θεσπίζεται Ειδικό Σήμα Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας.
2. Τουριστικά γραφεία, που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια με Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων σε ισχύ, δύνανται να λαμβάνουν Ειδικό Σήμα Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας, εφ’ όσον διοργανώνουν τις δραστηριότητες του άρθρου 5 περ. Β.
3. Ειδικό Σήμα Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας δύναται να χορηγείται και σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που διοργανώνουν τις δραστηριότητες του άρθρου 5 περ. Β. Η διαδικασία αδειοδότησής τους, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού.
4.Το Ειδικό Σήμα Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής – Περιπέτειας είναι σήμα πιστοποίησης, με ειδικό λογότυπο, πενταετούς διάρκειας και χορηγείται από το Υπουργείο Τουρισμού, μέσω της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού. Τα δικαιολογητικά των οποίων η ισχύς λήγει αντικαθίστανται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη τους, άλλως το Ειδικό Σήμα ανακαλείται.

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού αδειοδοτούν κάθε διοργάνωση τουρισμού αθλητικής αναψυχής – περιπέτειας που πραγματοποιείται από φυσικά πρόσωπα ή από νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων, όταν συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

Ας ελπίσουμε πως θα μπει ένα τέλος στις αποκλειστικοτητες που θέλουν να έχουν κάποιοι στον χώρο του ορεινού τουρισμού και σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες θα οδήγηση τον τουρισμό σε ένα καλύτερο μέλλον όπως έγινε ακριβώς και με τις καταδύσεις.

http://www.opengov.gr/tourism/?p=1452
Post Reply