ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ

Ανακοινώσεις ορειβατικών εκδηλώσεων ή γεγονότων
Post Reply
geka
Posts: 248
Joined: 15 Mar 2010 13:45

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ

Post by geka »

Μια μεγάλη νίκη για την δημοκρατία πέτυχε η ομοσπονδία https://ofoese.gr/ απέναντι στα φαινόμενα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ στον χώρο της ορειβασίας.
Συγκεκριμένα το ΣΤΕ έκρινε παράνομες και καταχρηστικές τις διατάξεις υπέρ της ομοσπονδίας ΕΟΟΑ και έτσι μπήκε ένα τέλος στην ιστορία αυτή. Δυστυχώς τέτοια φαινόμενα υπάρχουν και στην ΥΑ για τα μονοπάτια όπου δυστυχώς η κοινότητα δεν κούνησε δάχτυλο.Αποριας άξιον εάν τα μέλη της ΕΟΟΑ γνωρίζουν τις ενέργειες αυτές και ποιός πληρώνει τα σπασμένα.
https://nomosphysis.org.gr/21315/ste-69 ... atafygion/
geka
Posts: 248
Joined: 15 Mar 2010 13:45

Re: ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ

Post by geka »

ια. Όμως, καμία διάταξη της νομοθεσίας δεν επιτρέπει σε αθλητική ομοσπονδία του άρθρου 19 του ν. 2725/1999
(Α΄ 121) να ασκεί κερδοσκοπικού χαρακτήρα τουριστική δραστηριότητα, πολλώ δε μάλλον το Σύνταγμα δεν επιτρέπει
προνομιακή μεταχείριση αθλητικού σωματείου και αθλητικής ομοσπονδίας, ειδικώς σε πεδίο δραστηριότητας πέραν
του αθλητισμού. Με το ως άνω περιεχόμενο της προσβαλλόμενης πράξης, η παρεμβαίνουσα Ομοσπονδία καθίσταται
οιονεί ρυθμιστής της αγοράς παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών στον τομέα του ορειβατικού τουρισμού και μάλιστα
ενώ συγχρόνως συμμετέχει η ίδια στην οικεία αγορά ως ανταγωνιστής των λοιπών φορέων διαχείρισης ορειβατικών
καταφυγίων. Ως εκ τούτου, με τις επίμαχες διατάξεις της προσβαλλόμενης πράξης θεσπίζονται, κατά παράβαση του
άρθρου 4 του Συντάγματος, αδικαιολόγητα προνόμια υπέρ της παρεμβαίνουσας, που επηρεάζουν, αφενός την
οικονομική ελευθερία των λοιπών φορέων παροχής υπηρεσιών ορειβατικού τουρισμού και αφετέρου την
προστατευόμενη από το άρθρο 12 του Συντάγματος ελευθερία σωματειακής οργανώσεως, καθώς με τις ρυθμίσεις
αυτές προβλέπεται, άνευ αποχρώντος λόγου δημοσίου συμφέροντος, ευνοϊκή μεταχείριση υπέρ της παρεμβαίνουσας
ομοσπονδίας στην οποία αθεμίτως ανατίθεται από τον κανονιστικό νομοθέτη προνομιακός ρόλος στον τομέα του
ορειβατικού τουρισμού
Post Reply